همیار شهدا

 * هر نفر یک شهید *

طرح پرداخت مبلغ دلخواه ماهیانه توسط شما به نیت یک شهید جهت فعالیت های موسسه فرهنگی-شهدایی زهیر
با کمترین مقدار یاد شهدا را زنده نگه داریم . مبلغ اهدایی خود را انتخاب کنید :

 

1000 تومان       2000 تومان        5000 تومان       10000 تومان       20000 تومان       50000 تومان       100000 تومان